حریم خصوصی

رعایت حریم شخصی کاربران، برای گالری بسیار حائز اهمیت است.

 برای اینکه کاربر بتواند خرید آسانتری داشته باشد، اطلاعات ایشان به صورت مستقیم درفرایند ثبت نام ، درسامانه ذخیره می‌شود که شامل: نام، شماره‌تلفن همراه، آدرس و کدپستی می‌باشد.

این اطلاعات ذخیره شده در موارد زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد:

* دادن مشاوره خرید کالا در صورت لزوم، از نظر کارشناس فروش

* ارسال کالا به آدرس ذخیره شده

* ارائه نگهداری و بهبود کیفیت خدمات از طرف گالری

* ارتباط با کاربر جهت اطلاع رسانی، کنترل، بررسی شکایت ها و...

* شخصی‌سازی سرویس برای هر کاربر شامل، ارائه پیشنهادهای ویژه هرکاربر

* بررسی سلیقه‌ها و موجود کردن درخواست کالای مورد نیاز

 


جستجو